Om oss

Stavanger Slop AS er et selskap som mottar oljeholdig vann og annet forurenset vann. Vårt

mottaksanlegg på Mekjarvik utenfor Stavanger har seks tanker med en total tankkapacitet på 4500 m3

og et moderne biologisk renseanlegg.


Vi tar også hånd om alle andre typer farlig avfall, men ønsker og få dette levert seperat.

Stavanger Slop AS innehar alle nødvendige konsesjoner gitt av Miljødirektoratet, Direktoratet

for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Fylkesmannens miljøvernavdeling.


  • Godkjent for mottak av oljeholdig spylevann
  • Biologisk rensing
  • Mottakskapasitet 4500m3
  • Enkel tilkomst til kai, og direkte vei til anlegget i Mekjarvik ved Stavanger. 
  • 250m dypvannskai (15m)
  • Rørlinje til tankanlegg med 8¨ tilkopling på kai
  • God infrastruktur
  • Formidling av tjenester innen avfallshåndtering av avfall/farlig avfall og gasstesting 

Hvem er vi:

Stavanger Slop AS er et moderne anlegg for mottak og behandling av forurenset vann.

Stavanger Slop AS is a modern facility for treatment and disposal of polluted water.

 

Våre tjenester:

Mottak av oljeholdig vann og annet forurenset vann.

Receive oily waste water, and other kind of polluted water.